Saturday, June 18, 2011

Gurmukhi Mahanbharat

ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਮਤਿ ਵਾਲੀ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ । ਕਈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਰਥਾਉਣ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਟੀਕੇ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੂ ਮਤਿ ਵਾਲੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਅਫਸੋਸ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੀ ਨੇ ਵੀ "ਗੁਰਮੁਖਿ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਕੀ ਹੈ" ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀ ਕੀਤੀ । ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਖੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਆਪ ਜੀ ਇਸ "ਗੁਰਮੁਖਿ ਮਹਾਂਭਾਰਤ" ਨੂੰ ਆਪ ਸੁਣੋ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖੋਜੀਆਂ ਵੀ ਨੂੰ ਦਸੋ । ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਖੋਜੁ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਆਪ ਜੀ ਲਈ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਖੋਜੁ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ।
Gurmukhi Ramayan

ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਮਤਿ ਵਾਲੇ ਰਾਮ ਵਾਲੀ ਰਾਮਾਇਣ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ । ਕਈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਰਥਾਉਣ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਟੀਕੇ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੂ ਮਤਿ ਵਾਲੇ ਰਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੀ ਨੇ ਵੀ "ਗੁਰਮੁਖਿ ਰਾਮਾਇਣ ਕੀ ਹੈ" ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀ ਕੀਤੀ । ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਖੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਆਪ ਜੀ ਇਸ "ਗੁਰਮੁਖਿ ਰਾਮਾਇਣ" ਨੂੰ ਆਪ ਸੁਣੋ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖੋਜੀਆਂ ਵੀ ਨੂੰ ਦਸੋ । ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਖੋਜੁ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਆਪ ਜੀ ਲਈ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਖੋਜੁ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ।


ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਦੁਨੀਆਂ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਰਾਮ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀ l ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀ ਕਰਦਾ । ਇਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਾਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾਂ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਹਮੀਅਤ ਦੇਂਦੀ ਹੈ।

ਪਾਂਡੇ ਤੁਮਰਾ ਰਾਮਚੰਦੁ ਸੋ ਭੀ ਆਵਤੁ ਦੇਖਿਆ ਥਾ ॥
ਰਾਵਨ ਸੇਤੀ ਸਰਬਰ ਹੋਈ ਘਰ ਕੀ ਜੋਇ ਗਵਾਈ ਥੀ ॥੩॥
ਗੋਂਡ (ਭ. ਨਾਮਦੇਵ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ - ਅੰਗ ੮੭੫


ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਰਦੀ ਹੈ l ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਰਾਮ ਵੀ ਕਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਘਟ ਘਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭ, ਹਰਿ ਅਤੇ ਗੁਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜਾਣੇ-ਅਨਜਾਣੇ ਸਾਰੇ ਟੀਕਾਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ ਅਤੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਇਸ ਇਕ ਸੰਪੂਰਣ ਰਾਮ ਦੇ ਹੀ ਅੱਠ ਗੁਣ ਦਸਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।.

ਹਰਿ ਆਤਮ ਰਾਮੁ ਪਸਾਰਿਆ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ ਹਰਿ ਵੇਖੈ ਆਪਿ ਹਦੂਰੀ ਜੀਉ ॥੩॥
ਗਉੜੀ (ਮ: ੪) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ - ਅੰਗ ੧੭੪

ਹਰਿ ਹੀ ਰਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹਰ ਘਟ ਵਿਚ ਪਸਰਿਆਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਜੀਵ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੋਜਦਾ ਜਨਮ ਮਰਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਛੁਟ ਸਕਦਾ।

ਅਨਿਕ ਜੋਨਿ ਜਨਮਹਿ ਮਰਹਿ ਆਤਮ ਰਾਮੁ ਨ ਚੀਨ ॥
ਗਉੜੀ ਬ.ਅ. (ਮ: ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ - ਅੰਗ ੨੫੪

ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਜ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਵਾ ਗਵਣ ਦਾ ਚੱਕਰ ਮਿਟਾ ਲਇਆ ਹੈ।

ਗੁਰਮੁਖਿ ਝਗੜੁ ਚੁਕਾਇਓਨੁ ਇਕੋ ਰਵਿ ਰਹਿਆ ॥
ਸਭੁ ਆਤਮ ਰਾਮੁ ਪਛਾਣਿਆ ਭਉਜਲੁ ਤਰਿ ਗਇਆ ॥
ਜੋਤਿ ਸਮਾਣੀ ਜੋਤਿ ਵਿਚਿ ਹਰਿ ਨਾਮਿ ਸਮਇਆ ॥੧੪॥
ਸੂਹੀ  ਕੀ ਵਾਰ: (ਮ: ੩) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ - ਅੰਗ ੭੯੦

ਇਸ ਹੀ ਆਤਮਰਾਮ  ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਵਿਚ ਹੈ।

ਰੋਵੈ ਰਾਮੁ ਨਿਕਾਲਾ ਭਇਆ ॥
ਸੀਤਾ ਲਖਮਣੁ ਵਿਛੁੜਿ ਗਇਆ ॥
ਰੋਵੈ ਦਹਸਿਰੁ ਲੰਕ ਗਵਾਇ ॥
ਜਿਨਿ ਸੀਤਾ ਆਦੀ ਡਉਰੂ ਵਾਇ ॥
ਰਾਮਕਲੀ  ਕੀ ਵਾਰ:੧ (ਮ: ੧) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ - ਅੰਗ ੯੫੪

ਇਸ ਸੀਤਾ ਨਾਮਕ ਬੁਧੀ ਅਤੇ ਲਖਮਣੁ ਨਾਮਕ ਮਨ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਰਾਮ (ਜੀਵ ਦੇ ਮੂਲ) ਦਾ ਮੇਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਜਤਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਹੈ ।

ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਿੰਨੋ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਪੁਰਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ l

ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਤੀਨੇ ਸਮ ਕਰਿ ਲਿਆਵੈ ॥.
ਆਨਦ ਮੂਲ ਪਰਮ ਪਦੁ ਪਾਵੈ ॥ ਪੰਨਾ ੩੪੩.

ਇਹ ਤਿੰਨ ਹਨ ਰਾਮ, ਸੀਤਾ ਅਤੇ ਲਖਮਣੁ

ਇਹ ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਰਮਾਇਣ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਕੀ ਕਹਾਨੀ ਕਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਾਨੀ ਜਾਨੀ ਰੇ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਕੀ ਕਹਾਨੀ ॥ ਪੰਨਾ ੯੭੦.

ਇਸ ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਰਾਮ ਦੀ ਕਹਾਨੀ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਬੁਝਣਾ ਹੈ।


ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਾਮਾਇਣ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨਾਵਾਂ (ਕਿਰਦਾਰਾਂ) ਦਾ ਜਿਕਰ ਹੈ ਜਿਵੇਂ, ਦਸਰਥ,ਜਨਕ, ਰਾਮ , ਰਾਮਚੰਦ, ਸੀਤਾ,ਲਕਸ਼ਮਨ, ਬਭੀਖਣ ਆਦਿ ਦਾ ਜਿਕਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀ ਹੈ ...? 
ਜਵਾਬ ਜਾਨਣ ਲਈ ਇਹ ਲਿੰਕ ਸੁਣੋ ਜੀ ।ਇੱਕਲੀ ਇੱਕਲੀ ਐਮ.ਪੀ.੩ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ 

ਨਿੱਚੇ ਐਮ.ਪੀ.੩ ਨਾਲ (SIZE)MB ਲਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਐਮ.ਪੀ.੩ ਚੱਲ ਪਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਊਸ ਤੋਂ RIGHT CLICK ਕਰੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਿੱਖਿਆ ਆਵੇਗਾ ਕਿ Save as... ਉਸਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਐਮ.ਪੀ.੩ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ।11.0M 01-Gurmukhi Ramayan.mp3
926.5K 02-Gurmukhi Ramayan .mp3
6.1M 03-Gurmukhi Ramayan.mp3
12.1M 04-Gurmukhi Ramayan .mp3
12.6M 05-Gurmukhi Ramayan .mp3